Πλατφόρμα ηλεκτρονικής επίλυσης διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων.

  Με την υπ’ αριθμ. 70330/30-6-2015 Υπουργική Απόφαση, μας γνωστοποιήθηκε η ρύθμιση των διαδικασιών για την εξωδικαστική επίλυση διαφορών μεταξύ καταναλωτών και εμπόρων από τις πωλήσεις ή τις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών. Στην ως άνω Απόφαση περιλαμβάνεται αναλυτικά και η ρύθμιση των θεμάτων της Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών – ΗΕΔ (Online Dispute Resolution – ODR), μέσω της πλατφόρμας…