Αναθεώρηση Κώδικα Δεοντολογίας Τραπεζών – Εξελίξεις για τα κόκκινα δάνεια

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 2376Β ) ο νέος αναθεωρημένος Κώδικας Δεοντολογίας των Τραπεζών, ο οποίος διέπει τόσο τις δέουσες σχέσεις των Τραπεζών με τους πελάτες τους όσο και τις ελάχιστες προϋποθέσεις διμερούς αντιμετώπισης των κόκκινων δανείων.   Γενικά: Ο Κώδικας Δεοντολογίας θεσπίστηκε με τον ν.4224/2013 και οι διατάξεις του εφαρμόζονται σε όλα τα πιστωτικά…